10 vaak gestelde vragen bij het indienen van het aanvraagformulier 'investeringsfonds'

​1. Kom ik in aanmerking voor een subsidie?
Wanneer je logies voldoet aan deze voorwaarden, kan je een aanvraagformulier voor het investeringsfonds indienen:

 • Het logies is gevestigd op het grondgebied van de provincie Limburg (België)
 • De uitbating voldoet op het moment van de aanvraag aan alle voorschriften van het logiesdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten
 • De uitbating is in het bezit van een erkenning door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008
 • De uitbating voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg
 • Geen cumulatie met subsidies van Toerisme Vlaanderen
 • Het project mag niet starten vóór de datum van aanvraag
 • De uitbating heeft in het lopende kalenderjaar nog geen investeringssubsidie in het kader van dit subsidiereglement toegekend gekregen
 • Je project verbetert de beleving en past binnen 1 van de volgende thema’s (fiets, gezin, zorg, streek & regio of duurzaamheid & betekenis)
 • Je wil investeren of duurzame goederen aankopen, geen recurrente uitgaven
 • Het project moet uitvoerbaar zijn binnen een termijn van 1 jaar
   

2. Wat moet ik invullen bij ‘functie verantwoordelijke’ (punt 1)?
Als je eigenaar bent van het pand waarin het logies wordt uitgebaat, vermeld je hier dat je eigenaar bent, bijvoorbeeld ‘eigenaar-uitbater’.
 

3. Wanneer moet ik mijn rijksregisternummer invullen (punt 3)?
Als je geen ondernemingsnummer hebt, moet je je rijksregisternummer invullen. Deze informatie is nodig om je als subsidieaanvrager te kunnen registreren.
 

4. Kan ik meerdere projecten indienen in één dossier (punt 4 en 5)?
Ja, dat kan.
 

5. Wat is de looptijd van mijn project (punt 6)?
Geef de periode aan waarin je het project gaat realiseren. Je kan ook aangeven dat je pas start nadat de beslissing van de deputatie bekend is. Vermeld dan ‘x maanden na beslissing deputatie’.
 

6. Wat vul ik in bij ‘uitgaven’ (punt 7)?
Als het aantal offertes niet te groot is, kunnen ze hier allemaal vermeld worden. Anders kan je alleen de projecten vermelden en voeg je een apart blad toe met de offertes per project.
 

7. Wat vul ik in bij ‘ontvangsten’ (punt 8)?
Hier vermeld je het subsidiebedrag dat aangevraagd wordt.
 

8. Wat vul ik in bij ‘uiteindelijk totaal’ (punt 8)?
Totaalbedrag uitgaven is wat vermeld is in tabel uitgaven. Totaalbedrag ontvangsten is de som van het aangevraagde subsidiebedrag. Eigen bijdrage is het verschil tussen totaalbedrag uitgaven en totaalbedrag ontvangsten.
 

9. Wat vul ik in bij ‘gevraagd subsidiebedrag’ (punt 9)?
Hier vul je nog eens het bedrag in dat onder totaalbedrag ontvangsten staat.
 

10. Welke documenten moet ik allemaal toevoegen bij mijn aanvraag?
Bekijk hier de hele lijst!
 

 

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be