Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van het platform toerismewerkt.be. Het gebruik impliceert de kennisname van deze algemene voorwaarden door de Toeristische Ondernemer, alsook de aanvaarding ervan.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

  • Toerismewerkt.be: online platform dat het de toeristische ondernemers en de medewerkers van infokantoren mogelijk maakt hun promotionele informatie digitaal up-to-date te houden en de promotionele informatie van de collega-ondernemers te raadplegen.
  • Toeristische Ondernemer: ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon die zich registreert op het platform toerismewerkt.be met als doel zijn/haar uitbating/attractie te promoten
  • Toerisme Limburg: marketingorganisatie die instaat voor de ondersteuning van het toerisme in Limburg en verantwoordelijke voor het platform toerismewerkt.be.

ARTIKEL 3 – DOELPLATFORM TOERISMEWERKT.BE

Toerismewerkt.be is een online platform dat het de toeristische ondernemers en de medewerkers van infokantoren mogelijk maakt hun promotionele informatie digitaal up-to-date te houden en de promotionele informatie van de collega-ondernemers te raadplegen.

Daarnaast worden ook de statistische gegevens van de logiesuitbaters opgevraagd via toerismewerkt.be en vervult toerismewerkt.be zijn rol als communicatietool. Dit zowel van Toerisme Limburg naar de toeristische ondernemers toe als tussen de toeristische ondernemers onderling.

Toerisme Limburg kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

ARTIKEL 4 – GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Toerisme Limburg vindt de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om in overeenstemming te zijn met de Belgische en Europese regelgeving omtrent privacy. Meer bepaald is Toerisme Limburg compliant met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) tot aan de definitieve inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarna de principes uit deze Verordening verder zullen worden gerespecteerd.

Toerisme Limburg is de “verantwoordelijke voor de verwerking” resp. “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens in de zin van voormelde Privacywet, resp. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit wil zeggen dat Toerisme Limburg het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

Meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens door Toerisme Limburg vindt u in onze Privacyverklaring (https://www.toerismewerkt.be/privacyverklaring). De Privacyverklaring kan eveneens op eenvoudig verzoek worden overgemaakt aan de Toeristische Ondernemer. Hierin worden o.m. de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, alsook de rechtsgrond voor de verwerking, uitgelegd en hierin vindt u in voorkomend geval de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens terug. U vindt in onze Privacyverklaring bovendien meer informatie over uw rechten omtrent privacy en over de praktijken en keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.”

ARTIKEL 5 – GEBRUIK (BEELD)MATERIAAL

De Toeristische Ondernemer verklaart voor het (beeld)materiaal die hij/zij in de loop van de tijd aan Toerisme Limburg vzw verstrekt, hij/zij over alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten en andere rechten), licenties en toelatingen van alle rechthebbenden (incl. de toelating van de geportretteerden en/of andere rechthebbenden zoals, doch niet beperkt tot, auteurs van afgebeelde beschermde werken) op het aangeleverde (beeld)materiaal beschikt en gerechtigd is om aan Toerisme Limburg vzw het recht te geven om het (beeld)materiaal te gebruiken, aan te wenden, te (laten) reproduceren, commercialiseren en distribueren en dit voor een onbepaalde duur in de gehele wereld.

Toerisme Limburg vzw verkrijgt dan ook de intellectuele vermogensrechten van het (beeld)materiaal, o.a. maar niet limitatief (i) het recht tot opname van een geheel of een gedeelte van het (beeld)materiaal, in oorspronkelijke dan wel bewerkte vorm, in een documentatiemap, boek, catalogus, databank (grafisch en/of elektronisch), anderszins, en de verspreiding van dit (beeld)materiaal, (ii) het recht tot publicatie van het (beeld)materiaal, geheel of gedeeltelijk, in oorspronkelijke of bewerkte vorm, in een krant, weekblad, informatiebrochure, tijdschrift, of anderszins, en de verspreiding van dit (beeld)materiaal, (iii) het recht tot reproductie, geheel of gedeeltelijk, in oorspronkelijke dan wel bewerkte vorm, waaronder o.a. wordt begrepen het recht om toestemming te geven tot het bewerken of het vertalen, alsook om het te verhuren en uit te geven en (iv) het recht tot publieke mededeling en ter beschikking stelling (bv. via film, televisie of internet) van een gedeelte of het gehele (beeld)materiaal, in oorspronkelijke dan wel bewerkte vorm, (v) het recht tot wijzigingen of bewerken van het (beeld)materiaal, noodzakelijk voor de reproductie en weergave van publicitaire boodschappen en (vi) het recht op distributie.

De Toeristische Ondernemer verklaart dat de naamsvermelding van de auteur bij het gebruik door Toerisme Limburg vzw van het (beeld)materiaal niet noodzakelijk is, zonder dat hierbij een globale afstand wordt gedaan van de morele rechten.

De Toeristische Ondernemer verklaart voor het (beeld)materiaal, indien nodig, de portretrechten van de geportretteerden te hebben bekomen.

De Toeristische Ondernemer verklaart voor het (beeld)materiaal, indien nodig, de toestemming te hebben gekregen van de rechthebbende op auteursrechtelijk beschermde werken die afgebeeld worden in het (beeld)materiaal.

De Toeristische Ondernemer verklaart Toerisme Limburg vzw volledig en zonder enige beperking te zullen verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen voor welke klacht, aanspraak of vordering dan ook die door derden zouden worden ingesteld m.b.t. het gebruik, concept, de opbouw en de inhoud van het geleverde (beeld)materiaal (o.a. schending van het recht op afbeelding van derden, de wetgeving inzake privacy, dan wel de intellectuele rechten van derden).
Ondergetekende zal Toerisme Limburg vzw verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen op diens eerste verzoek voor een dergelijke klacht, aanspraak of vordering en zal alle schade vergoeden waartoe Toerisme Limburg vzw zou kunnen gehouden zijn.

ARTIKEL 6 – BEËINDIGING VAN DE DIENSTVERLENING

Toerisme Limburg kan te allen tijde beslissen om het platform toerismewerkt.be stop te zetten zonder voorafgaande verwittiging. De Toeristische Ondernemers zullen hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte worden gebracht.

De Toeristische Ondernemer kan op elk moment op eenvoudige wijze (schriftelijk of via e-mail) of door middel van het (laten) verwijderen van zijn account zijn registratie op het platform beëindigen.

ARTIKEL 7 – NIETIGHEID

Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig verklaard zou worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen en zullen partijen een nieuwe geldige bepaling onderhandelen met een zo veel mogelijk gelijkaardig economisch effect.

ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT

In geval van geschillen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn steeds de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt exclusief bevoegd.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be