Privacyverklaring

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Toerisme Limburg vindt de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om in overeenstemming te zijn met de Belgische en Europese regelgeving omtrent privacy.

Meer bepaald is Toerisme Limburg compliant met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) tot aan de definitieve inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarna de principes uit deze Verordening verder zullen worden gerespecteerd.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

 • Betrokkene: persoon op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn;
 • Ontvanger: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsorganisatie aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verschaft;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;
 • Toerisme Limburg: marketingorganisatie die instaat voor de ondersteuning van het toerisme in Limburg en die zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke;
 • Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsorganisatie die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking van persoonsgegevens : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens (verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, …);
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsinstantie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

ARTIKEL 3 – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Toerisme Limburg is de “verantwoordelijke voor de verwerking” resp. “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens in de zin van voormelde Privacywet, resp. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit wil zeggen dat Toerisme Limburg het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

ARTIKEL 4 – DOEL EN MIDDELEN

De overgemaakte persoonlijke gegevens worden in de bestanden van Toerisme Limburg opgenomen en verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de communicatie met de betrokkene:

 • Voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en het uitvoeren van marktstudies;
 • Om te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in Limburg;
 • Om opgenomen te worden in toerismewerkt.be;
 • Het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de betrokkene bij aanmelding, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens.

Toerisme Limburg kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat de betrokkene gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de betrokkene naar de website gekomen is, of waarlangs de betrokkene die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

ARTIKEL 5 – RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De betrokkene kan zijn/haar toestemming op eender welk moment eenvoudig intrekken door:

 • Een schrijven in deze zin te richten naar Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt;
 • Een e-mail te sturen naar info@toerismelimburg.be;
 • Zich uit te schrijven via de daartoe voorziene knop onderaan de nieuwsbrief.

Wij vragen de betrokkene om eventuele wijzigingen aan zijn/haar contactgegevens tijdig aan Toerisme Limburg over te maken, zodat deze kunnen gecorrigeerd worden. De betrokkene heeft het recht om op elk moment gratis zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten wissen (of beperken) door middel van een e-mail of per brief. Daarnaast beschikt de betrokkene ook over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit geval dient de betrokkene steeds een kopie van zijn/haar identiteitskaart bij te voegen, zodat Toerisme Limburg kan verifiëren dat het verzoek inderdaad slaat op de persoonsgegevens van de betrokkene. Meer informatie over deze rechten kan men vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

ARTIKEL 6 – BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken.

ARTIKEL 7 – CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS

Toerisme Limburg heeft geen partnerschap of bijzondere relaties met reclameagentschappen (op het internet). De persoonsgegevens die Toerisme Limburg verwerkt, worden niet afgestaan aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve aan onze leden die producten of diensten aanbieden die de betrokkene kunnen interesseren.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens kan de betrokkene:

 • Een schrijven richten naar Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt;
 • Een e-mail sturen naar info@toerismelimburg.be.

In geval van een klacht zal Toerisme Limburg alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan de bezorgdheid van de betrokkene over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Indien Toerisme Limburg er niet in slaagt een bevredigend antwoord te geven op de klacht van de betrokkene, kan deze zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

ARTIKEL 9 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Toerisme Limburg heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niettoegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Toerisme Limburg verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toerisme Limburg houdt eraan de betrokkene ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Toerisme Limburg niet controleert noch beheert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Toerisme Limburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Toerisme Limburg raadt de betrokkene dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van huidige Privacyverklaring.

ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd om te
oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.

ARTIKEL 11 – AANPASSINGEN

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan de Privacyverklaring van Toerisme Limburg. Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hieronder vermeld, na te gaan.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 08.03.2018.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be