Vlaamse en federale steunmaatregelen

UPDATE: MAANDAG 6 APRIL

Via onze website en nieuwsbrieven informeren we je zodra er bijkomende informatie mbt de steunmaatregelen bekend is. Om ervoor te zorgen dat jullie het overzicht behouden, geven we graag een opsomming van de tot nu toe genomen steunmaatregelen met links naar meer informatie. 

We verwijzen je ook graag door naar:

 

Vlaams Stimulusprogramma

Om het herstel van het toerisme in Limburg te ondersteunen, lanceren we samen met Toerisme Vlaanderen een Stimulusprogramma voor toeristische logies en attracties. Er wordt in Vlaanderen ruim 30 miljoen euro steun voorzien zodat broodnodige investeringen op vlak van gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering kunnen plaatsvinden.

Je kan als toeristisch logies of toeristische attractie een steunaanvraag indienen mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. De steun is deels een toelage en deels een lening die op termijn terugbetaald moet worden.

 

 

Globalisatiepremie

De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren. Zo zal er een Globalisatiepremie komen voor ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies hadden. Zij kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (hinder-, compensatie- en/of ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.

Deze globalisatiepremie wordt momenteel verder uitgewerkt. Voor de huidige gekende informatie en de verdere evoluties verwijzen we naar de Vlaio website.
 


Nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme 

De Vlaamse Regering besliste het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor februari, maart en april 2021. Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen een aanvraag indienen. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.

Een aanvraag indienen voor de maand februari kan alvast hier tot en met 30 april 2021.

 • De indieningsperiode voor de aanvraag van maart zal lopen vanaf 16 april tot en met 15 mei 2021.
 • De indieningsperiode voor de aanvraag van april zal lopen vanaf 3 mei tot en met 15 juni 2021.

 

Het Overbruggingsrecht:

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis in 2021 nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht:

 • het 'dubbel corona - overbruggingsrecht': zal verlengd worden tot en met juni 2021. De steunmaatregel kan aangevraagd worden voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. Lees er hier meer over.
   
 • Het ‘crisis-overbruggingsrecht pijler 1’: hier kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht als je nog steeds rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of je recht hebt op een volledige of halve uitkering. Deze pijler zou in voege treden in maart 2021. Lees er hier meer over.
   
 • Het ‘crisis-overbruggingsrecht pijler 2’: wie tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van dit crisis-overbruggingsrecht, ongeacht de sector waarin je actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019. Lees er hier meer over.
   
 • Het ‘crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kund pijler 3’: tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 is het in bepaalde situaties ook mogelijk om dit crisis-overbruggingsrecht te bekomen. Lees er hier meer over.​

 

 

Steunmaatregelen voor de evenementen- en congressector
Terugbetaalbaar voorschot voor evenementorganisatoren

De Vlaamse Overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen en congressen. Dit biedt de organisatoren werkkapitaal om nieuwe evenementen en congressen voor te bereiden en op te zetten. Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen - minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro. Als het evenement niet kan doorgaan wegens een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad of Vlaamse Overheid of als gevolg van een provinciale of regionale lockdown, vervalt de verplichting tot terugbetaling. Dan krijg je organisator de steun definitief. 

Ook organisatoren van  beurzen kunnen beroep doen op deze steunmaatregel. 

Hoe dien ik een aanvraag in voor deze steunmaatregel?
Organiseer je een evenement of congres? Je kan tot en met 2 oktober 2020 een aanvraag indienen via de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

 

 

Afbetalingsplan voor belastingen
De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling (2 maanden) van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn. Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • BTW
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Werkgeversbijdragen

Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 

 

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen
Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:

 • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
 • Vermindering van sociale bijdragen
 • Vrijstelling van bijdragen

Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen. De aanvraag moet gebeuren voor eind 2020.
Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

 

 

KMO-groeisubsidie
Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen (max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject). Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden. Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidieSteunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten
In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Voor meer info: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten

Hasselt
Hasselt neemt voor € 600.000 aan bijkomende economische en sociale maatregelen om getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo ontvangt elke Hasselaar weldra een horecabon ter waarde van € 5 die na de coronacrisis gebruikt kan worden bij elke Hasseltse horecaondernemer. Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting. Ook aan de uitgavenzijde wil het stadsbestuur de lasten van de horecaondernemers verminderen. Meer informatie kan je raadplegen op de website www.hasselt.be.

Tongeren
De stad Tongeren heeft beslist dat volgende lokale belastingen op ondernemersactiviteiten tijdens een kwartaal worden vrijgesteld: heffingen op terrassen en retributies donderdag- en antiekmarkt. De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de bedrijfsbeperkingen door Covid-19. Meer informatie kan je raadplegen op de bijlage onderaan deze website www.tongeren.be/Ondernemingen.
 

 

Schaderegeling
Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later. Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
 

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - verlenging tot eind 2020
Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid. Alle tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 31 december 2020. Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus

 

Overheidsopdrachten
Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis. Voor meer info: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
 

 

Garantieregeling 
De federale overheid heeft een garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Voor meer info: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-de-garantieregeling-van-de-overheid-voor-bedrijven
 

 

Op de pagina 'Corona-virus en de toeristische sector: veelgestelde vragen en antwoorden' geeft Toerisme Limburg een overzicht van de door haar toeristische partners meest gestelde vragen en de antwoorden.

Hebben jullie nog vragen, dan staat het team van Toerisme Limburg klaar om deze zo goed mogelijk te beantwoorden op het telefoonnummer 011 30 55 00 of via info@toerismewerkt.be of rechtstreeks via jouw consulente.

 

Nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme 

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be