Vlaamse en federale steunmaatregelen

UPDATE: MAANDAG 28 SEPTEMBER 

Via onze website en via onze nieuwsbrieven hebben we je afgelopen weken en maanden systematisch geïnformeerd van zodra er steunmaatregelen bekend waren. Om ervoor te zorgen dat jullie het overzicht kunnen blijven behouden, geven we graag een opsomming van de tot nu toe genomen steunmaatregelen met nuttige links naar desbetreffende websites voor meer gedetailleerde info. 

We verwijzen je ook graag door naar:

Bijkomende steunmaatregelen: het beschermingsmechanisme 
Nu we in Vlaanderen volop in de tweede golf van de coronacrisis zitten, kondigt de Vlaamse regering bijkomende steunmaatregelen aan. Die steun gaat naar handelszaken en ondernemingen die in augustus en september een zwaar omzetverlies lijden (meer dan 60 procent vergeleken bij 2019). 

Voor wie? Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors (min zestig procent) zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. De hoogte van het bedrag wordt bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Het gaat dus niet langer om een forfaitair bedrag. 

Het steunbedrag bedraagt 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. De 7,5 procent is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15 procent ten aanzien van de omzet, en een subsidiepercentage van 50 procent van die gemiddelde vaste kost. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen. Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de witte kassa.

Aanvragen mogelijk vanaf oktober: het beschermingsmechanisme kan logischerwijs vanaf oktober worden aangevraagd. Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn, kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen. Lees er hier meer over.
 

 

Steunmaatregelen voor de evenementen- en congressector
Terugbetaalbaar voorschot voor evenementorganisatoren

De Vlaamse Overheid voorziet een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen en congressen. Dit biedt de organisatoren werkkapitaal om nieuwe evenementen en congressen voor te bereiden en op te zetten. Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen - minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro. Als het evenement niet kan doorgaan wegens een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad of Vlaamse Overheid of als gevolg van een provinciale of regionale lockdown, vervalt de verplichting tot terugbetaling. Dan krijg je organisator de steun definitief. 

Ook organisatoren van  beurzen kunnen beroep doen op deze steunmaatregel. 

Hoe dien ik een aanvraag in voor deze steunmaatregel?
Organiseer je een evenement of congres? Je kan tot en met 2 oktober 2020 een aanvraag indienen via de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
 

 

Corona ondersteuningspremie > aanvragen is niet meer mogelijk
Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen, zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de  Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Voor wie? Bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen.

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor horeca ondernemingen gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten. 

Lees er meer over op de website van VLAIO.Hinderpremie > aanvragen is niet meer mogelijk.
De corona hinderpremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.
Lees er meer over op de website van VLAIO.
 

 

Compensatiepremie

De corona compensatiepremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die geconfronteerd worden met een omzetdaling ingevolge de opgelegde exploitatiebeperkingen. Je corona hinderpremie werd geweigerd of teruggevorderd omdat je niet in aanmerking komt voor de hinderpremie maar je denkt wél voor de corona compensatiepremie in aanmerking te komen. De uiterlijke indieningsdatum voor de premie was 30 juni. Wat nu?
Je kan in dit geval toch nog een aanvraag voor de compensatiepremie indienen via dit webformulier. Je moet wel het bewijs van omzetdaling van minstens 60% voor de periode 14 maart tot 30 april 2020 bijvoegen.

VLAIO onderzoekt je nieuwe aanvraag. Als je een positieve beslissing krijgt, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • je kreeg al een hinderpremie uitbetaald. In dat geval vermindert dit bedrag met 3.000 euro nl. het bedrag van de compensatiepremie. Het nog teveel ontvangen bedrag na aftrek van de 3.000 euro, zal je moeten terugbetalen.
 • je diende een aanvraag in voor een hinderpremie die werd geweigerd. In dat geval krijg je 3.000 euro compensatiepremie op je rekening gestort.

Denk je alsnog in aanmerking te kunnen komen voor deze premie? Meer info over de voorwaarden voor een compensatiepremie vind je hier.

 

 

Afbetalingsplan voor belastingen
De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling (2 maanden) van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn. Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • BTW
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Werkgeversbijdragen

Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 

 

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen
Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:

 • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
 • Vermindering van sociale bijdragen
 • Vrijstelling van bijdragen

Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen. De aanvraag moet gebeuren voor eind 2020.
Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstellingOverbruggingsrecht voor zelfstandigen
Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken ingevolge de coronacrisis, hebben recht op een financiële uitkering voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.

De federale regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen voor de maanden juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december. Daarnaast zal er een apart overbruggingsrecht worden voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze 'Relance-uitkering' (heropstart-overbruggingsrecht) zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht. Het richt zich tot de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald. Deze maatregel moet nog verder worden uitgewerkt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen die recht hebben op de volledige uitkering of een gedeeltelijke uitkering.
Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
 

 

KMO-groeisubsidie
Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen (max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject). Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden. Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidieSteunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten
In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Voor meer info: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten

Hasselt
Hasselt neemt voor € 600.000 aan bijkomende economische en sociale maatregelen om getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo ontvangt elke Hasselaar weldra een horecabon ter waarde van € 5 die na de coronacrisis gebruikt kan worden bij elke Hasseltse horecaondernemer. Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting. Ook aan de uitgavenzijde wil het stadsbestuur de lasten van de horecaondernemers verminderen. Meer informatie kan je raadplegen op de website www.hasselt.be.

Tongeren
De stad Tongeren heeft beslist dat volgende lokale belastingen op ondernemersactiviteiten tijdens een kwartaal worden vrijgesteld: heffingen op terrassen en retributies donderdag- en antiekmarkt. De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de bedrijfsbeperkingen door Covid-19. Meer informatie kan je raadplegen op de bijlage onderaan deze website www.tongeren.be/Ondernemingen.
 

 

Schaderegeling
Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later. Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
 

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - verlenging tot eind 2020
Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling tijdelijke werkloosheid. Alle tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 31 december 2020. Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus

 

Overheidsopdrachten
Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis. Voor meer info: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
 

 

Garantieregeling 
De federale overheid heeft een garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.
Voor meer info: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-de-garantieregeling-van-de-overheid-voor-bedrijven
 

 

Op de pagina 'Corona-virus en de toeristische sector: veelgestelde vragen en antwoorden' geeft Toerisme Limburg een overzicht van de door haar toeristische partners meest gestelde vragen en de antwoorden.

Hebben jullie nog vragen, dan staat het team van Toerisme Limburg klaar om deze zo goed mogelijk te beantwoorden op het telefoonnummer 011 30 55 00 of via info@toerismewerkt.be of rechtstreeks via jouw consulente.

 

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be