Leisurefonds FASE 2

Voorwaarden voor deelname en selectiecriteria

Voorwaarden waaraan je als aanvrager moet voldoen: 

 • als aanvrager ben je met je onderneming een privaatrechtelijke organisatie met maatschappelijke zetel of een bewezen exploitatie in Limburg
 • de aanvrager is lead partner van een samenwerkingsverband dat minstens uit 2 partners bestaat en dat voldoet aan alle volgende criteria: minstens één partner in de samenwerking is actief binnen de sector toerisme (NACE 55) en/of de sector horeca (NACE 56)
 • de samenwerkingsmodaliteiten zijn beschreven in een overeenkomst die door alle betrokken partijen ondertekend werd
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg
 • in de periode van 3 jaar voor het indienen van de aanvraag nog geen subsidie in het kader van dit reglement ontvangen hebben.

 

Voorwaarden waaraan je aanvraag inhoudelijk moet voldoen:

 • in directe relatie staan tot de eigenheid en identiteit van Limburg als toeristische regio en uitgevoerd worden in Limburg
 • gericht zijn op de ontwikkeling van producten, diensten of processen in de sector van de vrijetijdseconomie, dit op één of meer van volgende terreinen:
  • de creatie van een innovatieve beleving voor de (toekomstige) gast
  • het bereiken van specifieke doelgroepen en markten
  • de inzet van innovatieve digitale technologie met het oog op een verbeterde relatie met de (toekomstige) gast en/of met het doel om ondernemingen in de vrijetijdseconomie te versterken
 • uitvoerbaar zijn binnen volgende termijnen: het businessplan opmaken binnen 6 maanden na de indiening van de kandidaatstelling, het project uitvoeren binnen 1,5 jaar na de indiening van de aanvraag
 • voldoen aan de vereisten van de omgevingsvergunning en van alle andere vergunningen als het gaat om investeringswerken waarvoor een omgevingsvergunning en/of andere vergunning vereist is

 

Toetsing van jouw projectidee :

Jouw projectidee zal door de jury aan de hand van volgende inhoudelijke en financiële criteria getoetst worden. Je projectidee dient minstens 60 punten te behalen, met een minimale score van 50% op zowel het totaal van de inhoudelijke criteria als op het totaal van de financiële criteria.

Inhoudelijke criteria:

 • de mate waarin het project inspeelt op actuele en toeristische tendensen (10 punten)
  • gaat het project in op actuele toeristische tendensen? Welke?
  • speelt het project in op actuele noden van toeristen/recreanten? Welke?
 • de mate waarin het project bijdraagt tot de toeristische positionering van Limburg (10 punten)
  • gaat het project in op opportuniteiten inzake het versterken van de Limburgse toeristische markt? Welke?
  • sluit het project aan bij de identiteit van Limburg als toeristische bestemming? Op welke manier?
 • de mate waarin het projectidee een economische hefboom voor Limburg kan zijn (20 punten)
  • zijn er opportuniteiten om via het projectidee cross-overs te realiseren? Op welke manier?
  • draagt de realisatie van het projectidee bij tot de versterking van de Limburgse vrijetijdseconomie? Op welke manier?
  • welke impact zal het project opleveren in termen van bezetting, omzet, jobs, …?
 • de aard van de samenwerking (20 punten)
  • wie zijn de projectpartners? Wordt er enkel met privaatrechtelijke organisaties samengewerkt of ook publiekrechtelijke organisaties? Komen de projectpartners uit verschillende sectoren of uit dezelfde sector?
  • waaruit bestaat de inbreng van de projectpartners?
 • de relatie tussen het businessplan en de projectaanvraag (10 punten)
  • is het voldoende duidelijk welke de relatie is tussen het businessplan en de projectaanvraag? Wordt er voldoende duiding gegeven bij de keuzes over de uitvoering van (onderdelen van) het businessplan? Zijn die keuzes te verantwoorden?
    

Financiële criteria:

 • financiële haalbaarheid en coherentie (20 punten)
  • staan de kosten in een evenwichtige verhouding tot de voorgestelde projectactiviteiten en tot de beoogde resultaten?
  • is er een sluitend financieringsplan?
 • efficiëntie en aanpak (10 punten)
  • worden de beoogde acties efficiënt en doeltreffend uitgevoerd?

Het volledige reglement lees je hier.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be