Leisurefonds FASE 1

Voorwaarden voor deelname en selectiecriteria

Voorwaarden waaraan je als aanvrager moet voldoen:

 • als aanvrager ben je met je onderneming een privaatrechtelijke organisatie met maatschappelijke zetel of een bewezen exploitatie in Limburg
 • voldoen aan alle verplichtingen die voorvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg
 • in de periode van 3 jaar voor het indienen van de aanvraag nog geen subsidie in het kader van dit reglement ontvangen hebben
   

Voorwaarden waaraan je aanvraag inhoudelijk moet voldoen:

 • in directe relatie staan tot de eigenheid en identiteit van Limburg als toeristische regio en uitgevoerd worden in Limburg
 • gericht zijn op de ontwikkeling van producten, diensten of processen in de sector van de vrijetijdseconomie, dit op één of meer van volgende terreinen:
  • de creatie van een innovatieve beleving voor de (toekomstige) gast
  • het bereiken van specifieke doelgroepen en markten
  • de inzet van innovatieve digitale technologie met het oog op een verbeterde relatie met de (toekomstige) gast en/of met het doel om ondernemingen in de vrijetijdseconomie te versterken
 • uitvoerbaar zijn binnen volgende termijnen: het businessplan opmaken binnen 6 maanden na de indiening van de kandidaatstelling, het project uitvoeren binnen 1,5 jaar na de indiening van de aanvraag
 • voldoen aan de vereisten van de omgevingsvergunning en van alle andere vergunningen als het gaat om investeringswerken waarvoor een omgevingsvergunning en/of andere vergunning vereist is

 

Toetsing van jouw projectidee:

Jouw projectidee zal door de jury aan de hand van volgende inhoudelijke criteria getoetst worden. Je projectidee dient minstens 60 punten te behalen.

 • de mate waarin het project inspeelt op actuele en toeristische tendensen (50 punten)
  • gaat het project in op actuele toeristische tendensen? Welke?
  • speelt het project in op actuele noden van toeristen/recreanten? Welke?
 • de mate waarin het project bijdraagt tot de toeristische positionering van Limburg (30 punten)
  • gaat het project in op opportuniteiten inzake het versterken van de Limburgse toeristische markt? Welke?
  • sluit het project aan bij de identiteit van Limburg als toeristische bestemming? Op welke manier?
 • de mate waarin het projectidee een economische hefboom voor Limburg kan zijn (20 punten)
  • zijn er opportuniteiten om via het projectidee cross-overs te realiseren? Op welke manier?
  • draagt de realisatie van het projectidee bij tot de versterking van de Limburgse vrijetijdseconomie? Op welke manier?


Het volledige reglement lees je hier.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be