Corona-crisis: een overzicht van de steunmaatregelen

De voorbije dagen hebben we jullie via onze website toerismewerkt.be en via onze nieuwsbrieven systematisch geïnformeerd van zodra er steunmaatregelen bekend waren.
Om ervoor te zorgen dat jullie het overzicht kunnen blijven behouden, geven we hieronder graag een opsomming van de tot nu toe genomen steunmaatregelen met nuttige links naar desbetreffende websites voor meer gedetailleerde info.

Hinderpremie 

 • Voor getroffen ondernemingen en zelfstandigen, geldt:
  • Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen bijkomend 160 euro per dag
  • Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 euro per dag
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Aanvraag in te dienen binnen de maand na afloop verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De online toepassing hiervoor is nog niet opgezet, maar komt er binnenkort.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie

Maar hoe moet je die hinderpremie precies aanvragen?

PDF-pictogram Download deze eenvoudige handleiding (bron: Van Havermaet) en ga meteen aan de slag. Je kan nu je aanvraag indienen voor het bekomen van de corona-hinderpremie. Ondervind je technische problemen? Contacteer het gratis nummer 1700. Zij helpen je verder.

 

Afbetalingsplan voor belastingen

 • De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling (2 maanden) van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
 • Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Werkgeversbijdragen

      Na de aanvaarding van de aanvraag van jouw afbetalingsplan verkrijg
      je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten.
      Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
      Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet
      of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij jouw
      Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen
      behandelen.

Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19rvoor te zorgen dat jullie het overzicht kunnen blijven behouden, geven we hieronder graag een opsomming van de tot nu toe genomen steunmaatregelen met nuttige links naar desbetreffende websites voor meer gedetailleerde info.

 

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
  • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
  • Vermindering van sociale bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen
 • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
 • De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering:
  • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro per maand met gezinslast
 • Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
 • Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 

KMO-groeisubsidie

 • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
 • Max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject.
 • De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Schaderegeling

 • Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. 
 • Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

 

Zelfstandigen in bijberoep

Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit:

 • Vermindering van sociale bijdragen
  • Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.
 • Hinderpremie
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer info: www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

Je kan nu je aanvraag indienen voor het bekomen van de corona-hinderpremie. Ondervind je technische problemen? Contacteer het gratis nummer 1700. Zij helpen je verder.

 

Tijdelijke werkloosheid

 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.
 • Tijdelijk werkloos gestelde werknemers
  • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen
  • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon
  • Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand)
  • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
  • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid
  • Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur. Het bedrag 202,68 euro is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen)
 • Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Voor meer info:
www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona
www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus

 

Overheidsopdrachten
Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

Waarborgregeling

 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen ondernemingen en zelfstandigen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
 • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Indien je gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

 

Bankgaranties
Om de financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren, heeft de federale regering op initiatief van Minister van Financiën Alexander De Croo en met ondersteuning van de Nationale Bank van België, een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector. De bankgarantie is een overeenkomst tussen de nationale regering en de banken en kan dus niet aangevraagd worden door de bedrijven. Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de corona-crisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen. 
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen zal volledig door de financiële sector worden gedragen
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector

Voor meer info: www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld

Op de pagina 'Corona-virus en de toeristische sector: veelgestelde vragen en antwoorden' geeft Toerisme Limburg een overzicht van de door haar toeristische partners meest gestelde vragen en de antwoorden.

Hebben jullie nog vragen, dan staat het team van Toerisme Limburg klaar om deze zo goed mogelijk te beantwoorden op het telefoonnummer 011 30 55 00 of via info@toerismewerkt.be of rechtstreeks via jouw consulente.

Toerisme Limburg vzw | Universiteitslaan 3 | 3500 Hasselt | +32 11 30 55 00 | info@toerismewerkt.be