Copyright & Privacyverklaring

COPYRIGHT

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Toerisme Limburg vzw.

 

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Dit is toerismewerkt.be van Toerisme Limburg VZW

Ons postadres is Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt.
Ons ondernemingsnummer is BE0420.092.944.

 

Bescherming van uw privacy – verantwoordelijke verwerker

Toerisme Limburg VZW wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Toerisme Limburg VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op de overzichtspagina en onderaan elke pagina van toerismewerkt.be

 

Toelating tot verwerking van persoonsgegevens

Het staat u vrij om toerismewerkt.be te bezoeken, informatie in te winnen over de Limburgse toeristische producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten. Wanneer u in het kader hiervan persoonlijk informatie meedeelt, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Toerisme Limburg VZW geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden (zie ‘doel van de registratie’ en ‘verwerking van persoonsgegevens’).

 

Vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Onder ‘verwerken’ verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

De ‘vertrouwelijke’ verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999).

 

Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens

De informatie op toerismewerkt.be is beschikbaar bij opgave van persoonlijke informatie en aan de hand van unieke login gegevens. Toerisme Limburg VZW hecht belang aan uw privacy.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. De promotionele informatie – zijnde contactgegevens, capaciteitsgegevens, … - zal enkel gebruikt worden:

 • in het kader van onze communicatie met u;
 • voor het beheer van het contactenbestand;
 • voor het uitvoeren van marktstudies;
 • voor de ontsluiting van de productinformatie ten behoeve van de promotie die Toerisme Limburg voert naar de toerist, ten behoeve van de promotie die Toerisme Vlaanderen voert naar de toerist, ten behoeve van toekomstige technologieën die de informatie in toerismewerkt.be aanwenden in de communicatie naar de toerist, …;
 • om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in Limburg;
 • om opgenomen te worden in ‘toerismewerkt.be’: toerismewerkt.be is een online platform dat het de toeristische ondernemers en de medewerkers van infokantoren mogelijk maakt hun promotionele informatie digitaal up-to-date te houden en de promotionele informatie van de collega-ondernemers te raadplegen. Daarnaast worden ook de statistische gegevens van de logiesuitbaters opgevraagd via toerismewerkt.be en vervult toerismewerkt.be zijn rol als communicatietool. Dit zowel van Toerisme Limburg vzw naar de toeristische ondernemers toe als tussen de toeristische ondernemers onderling.

Toerisme Limburg VZW kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Met wie wisselen we uw persoonlijke gegevens uit zoals opgenomen in toerismewerkt.be?

De persoonsgegevens opgenomen in toerismewerkt.be kunnen worden geraadpleegd door bezoekers aan ons platform aan de hand van unieke login gegevens.

Toerismewerkt.be met persoonsgegevens is rechtstreeks te raadplegen via de directe URL van toerismewerkt.be en via de projectwebsite Toerisme Werkt. Bezoekers van onze website kunnen buiten België of zelfs buiten de Europese Unie een beroep doen op de gegevens in toerismewerkt.be, hetgeen impliceert dat de gegevens naar dergelijke landen kunnen worden overgedragen.

U stemt er ondubbelzinnig en uitdrukkelijk mee in dat die gegevens worden overgedragen naar landen die geen deel uitmaken van de EU. Wij maken uw persoonlijke gegevens slechts bekend indien u ze hebt bekendgemaakt aan ons met als doel de opname in toerismewerkt.be.

 

Mogelijkheid tot raadpleging en/of correctie

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit. U kunt ook kosteloos alle incorrecte gegevens rechtzetten door in te loggen in toerismewerkt.be en uw persoonlijke gegevens, die van uw uitbating of uw boekings- of bezoekgegevens aan te passen. Indien u hulp nodig heeft kan u de helpdesk van toerismewerkt.be steeds bereiken op +32 (0)11 30 55 00 of via info@toerismewerkt.be.

 

Recht van verzet

Als u zich wenst te verzetten tegen enige verdere verwerking van uw gegevens door Toerisme Limburg VZW, kunt u uw aanvraag per e-mail opsturen naar info@toerismelimburg.be of een brief naar:

Toerisme Limburg VZW
Universiteitslaan 3, BE - 3500 Hasselt

 

Vragen en klachten

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens binnen de Federatie, kunt u een e-mail opsturen naar info@toerismelimburg.be of een brief naar:

Toerisme Limburg VZW
Universiteitslaan 3, BE - 3500 Hasselt

In geval van een klacht zal Toerisme Limburg VZW alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel

 

Welke gegevens verzamelen we?

1. Communicatie via elektronische weg

Voor elk bezoek aan onze website herkent onze webserver uw domeinnaam en e-mailadres automatisch.

In onze logbestanden worden - voor zover als nodig om redenen van gegevensbeveiliging - gedurende een beperkte periode Internet Protocol adressen (IP-adressen) verzameld en opgeslagen. We gebruiken ook IP-adressen om anonieme statistieken op te stellen, teneinde het aantal bezoekers op onze website te tellen (verkeer) en voor boekhoudkundige doeleinden om het aantal bezoekers te berekenen via websites van onze businesspartners; we stellen wel geen gebruikersprofielen op of koppelen deze gegevens niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Tijdens uw bezoek aan onze site bewaren wij volgende gegevens:

 • uw domeinnaam en e-mailadres als u onze webpagina bezoekt;
 • uw e-mailadres als u berichten of vragen stuurt op onze site;
 • uw e-mailadres als u per e-mail correspondeert met ons;
 • alle info die u ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van info-enquêtes en/of inschrijvingen op de website).

Deze informatie wordt gebruikt om:

 • u info te geven over producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren;
 • marktstudies uit te voeren of statistieken op te stellen;
 • de inhoud van onze website te verbeteren;
 • de inhoud en lay-out van onze webpagina’s te personaliseren voor elke individuele bezoeker;
 • de correcte en meest up-to-date informatie te ontsluiten naar toeristen, via de consumentenwebsite van Toerisme Limburg vzw en via haar (online) publicaties. De promotionele gegevens in toerismewerkt.be worden gebruikt op www.toerismelimburg.be;
 • de correcte en meest up-to-date informatie te ontsluiten naar toeristen, via de consumentenwebsite van Toerisme Vlaanderen en via haar (online) publicaties. De promotionele gegevens in toerismewerkt.be worden gebruikt door Toerisme Vlaanderen;
 • de correcte en meest up-to-date informatie te ontsluiten naar toeristen, via allerhande toepassingen, zoals daar zijn/zullen zijn de infozuilen, kaartsystemen, …;
 • de toeristische ondernemers en medewerkers van toeristische infokantoren te informeren over het toeristisch aanbod in Limburg, zodat zij deze informatie kunnen aanwenden in hun communicatie naar de toerist toe.

Als u liever geen informatie krijgt via elektronische weg, kunt u dit zelf aangeven in uw infofiche in toerismewerkt.be en/of kunt u een e-mail sturen naar info@toerismelimburg.be.

U kan deze website niet gebruiken als u geen cookies aanvaardt. Cookies zijn kleine bestanden die je webbrowser op je harde schijf plaatst teneinde gemakkelijker te kunnen surfen op het web. Cookies worden gebruikt om bezoekers te herkennen. De webserver kan dan bijvoorbeeld nagaan wanneer de bezoeker de server voor het laatst heeft bezocht en welke pagina's hij heeft geraadpleegd. Een van de voordelen van cookies voor de gebruiker van de website is dat de gebruikersnaam en het wachtwoord geen twee keer binnen dezelfde sessie ingetikt hoeven te worden.

Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken:

 • om uw voorkeuren te registreren en u diensten en producten te kunnen aanbieden die aan die voorkeuren tegemoetkomen;
 • om info te registreren die specifiek is, zoals de webpagina’s die u gebruikt hebt om tot bij onze site te geraken;
 • om de vorige activiteiten op de website te registreren om u een betere service te kunnen bieden bij volgende bezoeken.

Wij hebben reeds aangepaste veiligheidsmaatregelen ingesteld om verlies, misbruik of verandering van de gegevens ontvangen op onze website, tegen te gaan.

 

2. Communicatie via de post

Als u ons uw postadres geeft via de website, zult u info krijgen op het adres dat u ons doorgegeven hebt.

Wij gebruiken dit adres ook om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren.

Als u liever geen informatie krijgt via de post, kunt u dit zelf aangeven in uw infofiche in toerismewerkt.be en/of kunt u een e-mail sturen naar info@toerismelimburg.be.

 

3. Communicatie via de telefoon

Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft via onze website, kunt u door onze onderneming opgebeld worden om u informatie door te geven in verband met producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren.

Als u liever niet meer voor dergelijke informatie opgebeld wordt, kunt u een e-mail sturen naar info@toerismelimburg.be.

 

4. Recht van verzet / opt-out

Als u wenst dat wij uw gegevens in de toekomst niet meer verwerken om u onze producten of diensten aan te bieden, volstaat het om een e-mail te sturen naar info@toerismelimburg.be.

Als u wenst dat wij uw gegevens in de toekomst niet meer verwerken om u onze producten of diensten aan te bieden, via welke weg dan ook, volstaat het om dit aan te geven in uw infofiche in toerismewerkt.be. Dit bij het veld ‘Ik verklaar hierbij dat mijn gegevens correct zijn voor publicatie in [huidig jaar] en [volgend jaar]’.

Als u geen mailings, telefoontjes of e-mails wil ontvangen van welke Belgische onderneming dan ook, kunt u contact opnemen met de dienst Robinson van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch, op het gratis nummer: 078 77 00 12
 • per brief: Belgian Direct Marketing Association, Noordkustlaan 2B, BE-1702 Groot-Bijgaarden
 • on line: www.robinsonlist.be

 

5. Recht van toegang en verbetering van gegevens

U heeft recht op toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. Deze kunt u raadplegen via toerismewerkt.be. U kunt eveneens alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zelf kosteloos verbeteren in toerismewerkt.be.

 

6. Doorzending aan derden

Wij hebben geen partnerschap of bijzondere relaties met reclameagentschappen op het internet.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet afgestaan aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve aan onze leden die producten of diensten aanbieden die u kunnen interesseren.

 

Als u denkt dat onze site onze "Privacy Statement" zoals hier beschreven niet respecteert, kunt u direct contact opnemen met onze onderneming op info@toerismelimburg.be of op het volgende adres:

Toerisme Limburg vzw
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt