Ik ben een Limburgse toeristische partner

Klik om in te loggen

Project Kennislabo

Startproject Kennislabo

Looptijd: 01/10/2008 – 30/09/2010

Toerisme Limburg vzw stelt zich als doel meer welzijn en welvaart voor de Limburgse bevolking te creëren door een kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toerisme te ontwikkelen, te stimuleren en te promoten. Eén van de strategische doelstellingen die Toerisme Limburg vzw nastreeft is de facilitering van de verdere ontwikkeling van een kwalitatief duurzaam toeristisch product. Hiertoe werkt de organisatie projectmatig én regulier aan de verdere ontwikkeling van het Kennislabo, een innovatief kennissysteem ter bevordering van toeristisch ondernemerschap.

Momenteel maken de Limburgse toeristische ondernemers reeds gebruik van het kennis- en communicatiesysteem dat Toerisme Limburg vzw in het kader van het startproject ‘De ontwikkeling van een innovatief kennissysteem ter bevordering van toeristisch ondernemerschap’ onder de naam ‘Kennislabo’, tot stand bracht. Toerisme Limburg vzw ontwikkelde hierbij een systeem, waarin de statistische marktonderzoeksgegevens en de beschrijvende gegevens over de toeristische ondernemers, op een digitale manier verzameld worden en waarbij deze teruggekoppeld worden naar de toeristische sector. Aan de hand van deze data kan de Limburgse toeristische ondernemer praktijkgerichte acties uitwerken, die een duidelijke economische meerwaarde inhouden. Het Kennislabo, dat ondertussen onder de nieuwe naam ‘toerismewerkt.be’ door het leven gaat, is in dit opzicht hét Limburgs toeristisch kennis- en communicatieplatform bij uitstek. Het wil de Limburgse toeristische uitbaters informeren over wat er reilt en zeilt in het toerisme in Limburg, zodat de toeristische sector kan delen in de kennis die we samen opbouwen.

Het startproject was mogelijk dankzij de financiële steun van de Europese Unie, Efro en de Provincie Limburg. Toerisme Limburg vzw ontving een totaalbedrag van € 145.000 aan subsidies vanwege EFRO voor de realisatie van dit project.

Vervolgproject Kennislabo

Looptijd: 01/10/2010 – 31/12/2012

Om een maximale output te halen uit de aanwezige data in toerismewerkt.be (het vroegere Kennislabo) zijn extra stimulansen nodig. Binnen het huidig project ‘Kennislabo: creativiteit tgv kennis & interactie’ zal toerismewerkt.be daarom door Toerisme Limburg vzw, in nauwe samenwerking met de toeristische sector, uitgebouwd worden tot een kennis- en communicatieplatform waar toeristische ondernemers door creatieve interactie gestimuleerd worden ook onderling acties met economische meerwaarde voor zichzelf en de overige partijen in de lokale economie op te zetten. Gedurende de projectperiode ligt de nadruk op activiteiten die creatieve interactie en samenwerking tussen ondernemers bevordert en dit door het toevoegen van een aantal interactieve functionaliteiten, verder bouwend op het reeds ontwikkelde innoverende kennissysteem. Frequente en intensieve sensibilisering en activering is daarbij essentieel.

Ook het vervolgproject is mogelijk dankzij de financiële steun van de Europese Unie, Efro en de Provincie Limburg. Toerisme Limburg vzw ontvangt een totaalbedrag van € 140.000 aan subsidies vanwege EFRO voor de realisatie van dit project.

EFRO – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

In een internationale en Europese economische context staat Vlaanderen voor een aantal belangrijke strategische uitdagingen. Eén van de belangrijkste opgaven is ervoor te zorgen dat Vlaanderen kan uitgroeien tot de meest competitieve regio van Europa, met een economie die gelijktijdig de economische en sociale vooruitgang duurzaam bevordert, die meer en een betere tewerkstelling realiseert en de bescherming en verbetering van het leefmilieu nastreeft. Deze doelstelling kan men slechts realiseren als Vlaanderen zich nog meer profileert als een kennisregio en een plaats waar het goed investeren, wonen en werken is.
Om de concurrentiepositie in Vlaanderen te versterken, is de inzet nodig van adequate financiële en structurele middelen. Daarom bundelen de Europese Unie en de Vlaamse Overheid opnieuw hun krachten in het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Doelstelling 2-programma ‘Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’ voor de periode 2007-2013.

Voor dit steunprogramma is een aangepaste Vlaamse organisatiestructuur opgericht, waarbij het Agentschap Economie nauw samenwerkt met de vijf provincies. Toerisme Limburg vzw kan in dit kader beroep doen op het EFRO-contactpunt dat gevestigd is binnen het Limburgs provinciehuis.

Voor meer informatie over EFRO ga naar de website van agentschap economie.Terug naar de homepagina